Scoring and results by MeetScorer.com
@LP vs. Batavia 1/12/22 — Wed Jan 12, 2022
Varsity TEAM TOTALS
V UB BB FX
1 Lake Park 35.30 34.85 36.65 35.25 142.05
2 Batavia 34.30 31.05 31.85 33.70 130.90
@LP vs. Batavia 1/12/22 — Wed Jan 12, 2022
Varsity VAULT
1 Lake Park Paula Naronowicz 9.20
2 Batavia Natalie Hayden 9.00
3 Lake Park Julia Bartnik 8.90
4 Lake Park Cali Keefe 8.70
5 Batavia Marisa Serpico 8.65
6 Lake Park Alyssa Mizzi 8.50
7 Lake Park Lauren Puscas 8.45
8 Batavia Kathleen Flaherty 8.35
9 Batavia Hannah Vrba 8.30
10 Batavia Jackie Nelson 8.10
@LP vs. Batavia 1/12/22 — Wed Jan 12, 2022
Varsity UNEVEN BARS
1 Lake Park Annabelle Jung 9.00
2 Lake Park Cali Keefe 8.95
3 Lake Park Paula Naronowicz 8.65
4 Lake Park Julia Bartnik 8.25
5 Batavia Marisa Serpico 7.95
6 Batavia Natalie Hayden 7.75
7 Batavia Maggie Connell 7.70
8 Batavia Hannah Vrba 7.65
9 Batavia Jackie Nelson 7.60
10 Lake Park Alyssa Mizzi 7.40
@LP vs. Batavia 1/12/22 — Wed Jan 12, 2022
Varsity BALANCE BEAM
1 Lake Park Julia Bartnik 9.425
2 Lake Park Paula Naronowicz 9.275
3 Lake Park Annabelle Jung 9.150
4 Lake Park Cali Keefe 8.800
5 Lake Park Lauren Puscas 8.375
6 Batavia Jackie Nelson 8.250
7 Batavia Kathleen Flaherty 8.000
8 Batavia Hannah Vrba 7.850
9T Batavia Natalie Hayden 7.750
9T Batavia Marisa Serpico 7.750
@LP vs. Batavia 1/12/22 — Wed Jan 12, 2022
Varsity FLOOR EXERCISE
1 Lake Park Paula Naronowicz 9.25
2 Batavia Natalie Hayden 9.00
3 Lake Park Annabelle Jung 8.80
4 Lake Park Alisia Gnutek 8.70
5 Lake Park Cali Keefe 8.50
6 Batavia Jackie Nelson 8.40
7 Batavia Maggie Connell 8.30
8T Batavia Marisa Serpico 8.00
8T Lake Park Julia Bartnik 8.00
10 Batavia Hannah Vrba 7.90
@LP vs. Batavia 1/12/22 — Wed Jan 12, 2022
Varsity ALL AROUND
1 Lake Park Paula Naronowicz 36.375
2 Lake Park Cali Keefe 34.950
3 Lake Park Julia Bartnik 34.575
4 Batavia Natalie Hayden 33.500
5T Batavia Jackie Nelson 32.350
5T Batavia Marisa Serpico 32.350
7 Batavia Hannah Vrba 31.700