Scoring and results by MeetScorer.com
Neuqua Valley — Mon Feb 22, 2021
Frosh/Soph TEAM TOTALS
V UB BB FX
1 Oswego 32.75 26.00 27.95 30.85 117.55
Neuqua Valley
Neuqua Valley — Mon Feb 22, 2021
Frosh/Soph VAULT
1 Oswego Emma Ponx 8.30
2 Oswego Ella Stockey 8.20
3 Oswego Emma Beste 8.15
4T Oswego Ella Bacani 8.10
4T Oswego Kassidy Locke 8.10
Neuqua Valley — Mon Feb 22, 2021
Frosh/Soph UNEVEN BARS
1 Oswego Emma Ponx 7.00
2 Oswego Emma Beste 6.90
3 Oswego Ella Bacani 6.10
4 Oswego Ella Stockey 6.00
5 Oswego Kassidy Locke 5.20
Neuqua Valley — Mon Feb 22, 2021
Frosh/Soph BALANCE BEAM
1 Oswego Ella Bacani 7.40
2 Oswego Emma Beste 7.10
3 Oswego Ella Stockey 6.75
4 Oswego Kassidy Locke 6.70
5 Oswego Emma Ponx 6.50
Neuqua Valley — Mon Feb 22, 2021
Frosh/Soph FLOOR EXERCISE
1 Oswego Emma Ponx 7.90
2 Oswego Ella Bacani 7.80
3 Oswego Ella Stockey 7.60
4 Oswego Emma Beste 7.55
5 Oswego Kassidy Locke 7.40
Neuqua Valley — Mon Feb 22, 2021
Frosh/Soph ALL AROUND
1T Oswego Emma Beste 29.70
1T Oswego Emma Ponx 29.70
3 Oswego Ella Bacani 29.40
4 Oswego Ella Stockey 28.55
5 Oswego Kassidy Locke 27.40